Vajate spetsialisti hinnangut? Kohtus või muudes ametiasutustes esindamist? Või soovite asutada ettevõtet Eestis või välismaal?

Teeme seda kõike suurima pühendumusega!

 

European Legal Office pakub kvaliteetset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

 

Äriõigus
Äriühingute asutamine, majandustegevuse registreerimine ja vajalike litsentside hankimine. Äriühingute asutamine Baltikumis, äriühingute juhtorganite moodustamine ja tagasikutsumine, partnerlus- ning ühisettevõtte lepingute koostamine, aktsionäride ning osanike lepingud, asutamis- ja riskikapitalilepingud. Muuhulgas pakume konsultatsioone ,strateegiliste liitude lepingute koostamine, ettevõtete ja põhivara müük, ühinemised ja omandamised, rahastamis- ja liisingulepingud. Kohtus esindamine.

 

Tööõigus
Esindamine töövaidluskomisjonides ja kohtus. Töö-, kollektiiv- ning konsultandilepingute, töökorralduseeskirjade ja ametijuhendite koostamine, töösuhete lõpetamine, töösuhete korrastamine ettevõtete ühinemisel.

 

Võlaõigus
Võõrandamis-, kasutus-, kindlustus- ja reisilepingute projektide koostamine ning konsultatsioonide andmine. Esindamine läbirääkimiste pidamisel partneritega ja potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega. Vaidluste kohtuväline ja kohtulik lahendamine.

 

Asjaõigus
Konsultatsioonid vallas- ja kinnisomandi, valduse, hoonestusõiguse, servituutide ja pandiõiguse valdkondades. Asjaõiguslike kokkulepete projektide koostamine, nende analüüs ning kaitsmine. Konsultatsioonid asjaõiguslike tehingute läbiviimiseks, esindamine kohtus.

 

Pärimisõigus
Nõustamine pärimislepingu ja testamendi koostamisel, pärandi vastu võtmine ning sellest loobumine, pärandvara jagamine kaaspärijate vahel, pärandi inventuur, pärandi hoid.

 

Pankrotiõigus
Pankrotimenetluses esindamine, võlgade restruktureerimine, äriühingute ümberkujundamine, saneerimine.

 

Õigusaudit
Juriidiliste riskide tuvastamine lepinguprojektides, nende kõrvaldamiseks praktiliste soovituste andmine.

 

Kohtulik võlgade sissenõudmine
Hagimenetluse raames kohtus esindamine.

 

Pakkumise või lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust telefoninumbril +372 58559999 või meiliaadressil info@european-legal-office.eu.