Inkasso

Juba 19. sajandi algul teadsid kaupmehed, et kõige mõistlikum on usaldada enda võlgade väljanõudmine selleks spetsialiseerunud ning usaldusväärstele isikutele. Seda kahel põhjusel – esiteks on võlgade väljanõudmine täppistöö nagu malemäng, kus valet käiku ei saa hiljem tagasi võtta ning kasutamata jäänud võimalused aeguvad jäädavalt. Ja teiseks on iga spetsialisti jaoks kõige tulusam see, kui ta saab enda produktiivsel tööajal keskenduda oma põhitegevusele. Need põhjused ei ole ajas muutunud.

Sel ajal, kui meie tegeleme teie võlglastega, saate teie rahulikult oma põhitööd teha ning teada, et teie võlgnevuste kättesaamisel tehakse parim, mis võimalik.

Globaalses ärikeskkonnas pakume mõistagi võlgade väljanõudmist mitte ainult Eestis, vaid ka välisriikides. Orienteerume põhjalikult ka teiste riikide õigusruumides ning meie kohalike koostööpartnerite võrgustik on meie usaldusväärseks käepikenduseks, et igas sihtriigis just selle riigi seaduste ja tavade järgi tegevust korraldada.

Oluline on teada, et usaldades võlgade väljanõudmine European Legal Office’ile, toimub tasumine ainult reaalselt kätte saadud võlasummade põhjal

Kuidas me viime läbi sissenõudmisprotsessi?

Meie jaoks on ülioluline viia sissenõudmistoimingud läbi kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktidega ning kliendi maine ning olemasolevat ärisuhet võlgnikuga kahjustamata. Kõik toimingud tehakse professionaalsel tasemel alljärgneva näite alusel:

1.
Võlgnikule koostatakse põhjendatud nõudekiri, mis postitakse tema elu- või asukoha aadressile. Lisaks postile teavitatakse teda võlgnevuse olemasolust e-kirja teel.
1.
2.
4 päeva pärast võetakse ühendust telefoni teel ning veendutakse, et võlgnik on nõudekirja kätte saanud. Lisaks selgitatakse asjaolusid ning võimalikke tagajärgi tasumata jätmise korral. Lisaküsimuste korral meie spetsialist annab ammendavad vastused ning lepib kokku võla tasumises. Makse laekumise kuupäev fikseeritakse kirjalikult. Sõltuvalt võlgnetava summa suurusest antakse võimalus sõlmida maksegraafik.
2.
3.
Makse mittelaekumisel kokkulepitud kuupäeval avaldatakse võlgnevus krediidiinfos, võlaregistris ja muudes allikates. Seejärel võetakse võlgnikuga ühendust, teavitatakse tehtud toimingust ning võimalikest tagajärgedest (krediidivõimelisuse langus jne). Seejärel lepitakse kokku uus kuupäev võla tasumiseks. Samuti edastatkse uus nõudekiri lisandunud viivisega.
3.
4.
Makse mittelaekumisel võetakse võlgnikuga uuesti ühendust ning selgitatakse mitte laekumise asjaolusid. Maksetähtaeg pikendatakse ning püütakse saada nõudele mõni lisatagatis. Vajadusel võlgnikuga kohtutakse ka meie kontoris või tema asukohas. Samuti edastatakse uus nõudekiri lisandunud viivisega.
4.
5.
Lisakokkulepete eiramisel hoiatatakse võlgnikku võimaliku kohtumenetlusega ning antakse viimane võimalus maksta võlgnevus kohtuväliselt. Samuti esitatakse uus nõudekiri suurenenud viivise summaga.
5.
6.
Kohtuhoiatusele mittereageerimisel maksete laekumise näol raporteeritakse klienti tehtud toimingutest ja saadud informatsioonist. Hinnatakse kohtuperspektiivi olemasolu ja vajalikkust ning lõpetatakse kohtuväline menetlus.
6.
7.
Sõltuvalt võlgniku taustast, käimasolevatest läbirääkimistest ning võlausaldaja tegutsemisvaldkonna spetsiifikast võib menetlusskeem mõnevõrra eeltoodust erineda.
7.

Küsi hinnapakkumist

Scroll to Top