Õigusabi

Konsulteerime teid teie asjaajamistes. Aitame teil korraldada ettevõtlust Eestis ja välisriikides. Esindame teid ametiasutustes ja kohtus. Pühendume sellesse, mida teeme!

European Legal Office pakub kvaliteetset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

Äriõigus

Äriühingute asutamine, majandustegevuse registreerimine ja vajalike litsentside hankimine. Äriühingute asutamine Baltikumis, äriühingute juhtorganite moodustamine ja tagasikutsumine, partnerlus- ning ühisettevõtte lepingute koostamine, aktsionäride ning osanike lepingud, asutamis- ja riskikapitalilepingud. Muuhulgas pakume konsultatsioone, strateegiliste liitude lepingute koostamine, ettevõtete ja põhivara müük, ühinemised ja omandamised, rahastamis- ja liisingulepingud. Kohtus esindamine.

Tööõigus

Esindamine töövaidluskomisjonides ja kohtus. Töö-, kollektiiv- ning konsultandilepingute, töökorralduseeskirjade ja ametijuhendite koostamine, töösuhete lõpetamine, töösuhete korrastamine ettevõtete ühinemisel.

Võlaõigus

Võõrandamis-, kasutus-, kindlustus- ja reisilepingute projektide koostamine ning konsultatsioonide andmine. Esindamine läbirääkimiste pidamisel partneritega ja potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega. Vaidluste kohtuväline ja kohtulik lahendamine.

Asjaõigus

Konsultatsioonid vallas- ja kinnisomandi, valduse, hoonestusõiguse, servituutide ja pandiõiguse valdkondades. Asjaõiguslike kokkulepete projektide koostamine, nende analüüs ning kaitsmine. Konsultatsioonid asjaõiguslike tehingute läbiviimiseks, esindamine kohtus.

Pärimisõigus

Nõustamine pärimislepingu ja testamendi koostamisel, pärandi vastu võtmine ning sellest loobumine, pärandvara jagamine kaaspärijate vahel, pärandi inventuur, pärandi hoid.

Pankrotiõigus

Pankrotimenetluses esindamine, võlgade restruktureerimine, äriühingute ümberkujundamine, saneerimine.

Õigusaudit

Juriidiliste riskide tuvastamine lepinguprojektides, nende kõrvaldamiseks praktiliste soovituste andmine.

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Hagimenetluse raames kohtus esindamine.

Küsi hinnapakkumist

Scroll to Top