Inkassoteenus Eestis

Arvesummad ei laeku õigeaegselt?

Usaldage see töö spetsialistide kätte ning keskenduge oma ettevõtte põhitegevusele.

Üldjuhul püüab klient võlgnikega omal jõul hakkama saada ning tavaliselt tegeleb sellega kas müüja isiklikult (kes on teenuse/kauba võlgnikule müünud) või siis finantsosakonna inimesed s.o. raamatupidajad, finantsjuhid. Selle tõttu aga koormatakse oma töötajaid tööga, mis ei too tulu vaid pigem kahju.
Juba 19. sajandi alguses pidasid Euroopa kaupmehed mõistlikuks usaldada võlgade sissenõudmine usaldusväärsetele isikutele, kelle põhitegevuseks oligi kaitsta kaupmehi ebaausate kaupmeeste eest nõudes neilt sisse summad, mis olid maksmata jäänud. Seda tehti põhjusel, et keskenduda oma põhitegevusele – kauba müügile. Soovitame ka Teil järgida seda põhimõtet. Koostöö meiega võlgade sissenõudmise osas on lihtne, läbipaistev ning tulemustele orienteeritud. Anname endast kõik sõltuva, et sissenõudmisega kaasnevad kulud viia miinimumi või need hoopis kaotada.
Koostöö European Legal Office OÜ-ga toimub käsunduslepingu või nõudeloovutuslepingu alusel, mis on võlaõiguses üks tavalisemaid ja lihtsamaid kokkuleppevorme. Osapoolte õigused ja kohustused on võrdsed ning rahalisi kohustusi tuleb täita vaid siis, kui oleme jõudnud rahuldavale tulemusele. Ehk kui võlgnikult pole maksmata summasid kätte saadud, ei teki Teil kulu meie poolt tehtud tööle.

Kui suur on võlgade sissenõudmise hind?

Meie töökas kollektiiv on kõrgelt motiveeritud ning selle üks mõjuvamaid põhjusi on see, et meie teenime vaid juhul, kui oleme võlgnikult kas osaliselt või täielikult võla kätte saanud. Tasu osutatud teenuse eest võetakse laekunud põhisummalt ja kõrvalnõuetelt (viivis ja sissenõudekulu) eraldi. Teenustasu on kliendiga eelnevalt kokkulepitud % põhisummast ja kõrvalnõuetelt.

5- 0 %
Teenustasud põhivõlgnevuselt jäävad vahemikku
0 %
Teenustasud kõvalnõuetelt on üldjuhul

Eeltoodud hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks 20%.

Millest me lähtume teenustasu määramisel?

Iga võlgnik on individuaalne ning teenustasu pakkumine, mis on esitatud võlgnetava summa vahemike ja võlavanuse suhte alusel, oleks ebaprofessionaalne. Teenustasu määramisel lähtume võlgniku taustast, võlgnevuse vanusest, alusdokumentide korrektsusest ning võlgnetava summa suurusest. Ainult sellise analüüsi abil on võimalik määrata sissenõudmisprotsessi keerukust ning õiglast maksumust. Massnõuete puhul lähtume aga kliendi tegevusvaldkonna spetsiifikast, keskmisest võla vanusest ning võla suurusest. Mida väiksem on võla vanus, seda vähem ressurssi kulutame võla sissenõudmiseks ning seda väiksem on kulu meie kliendil osutatud teenuse peale.

Kuidas me viime läbi sissenõudmisprotsessi?

Meie jaoks on ülioluline viia sissenõudmistoimingud läbi kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktidega ning kliendi maine ning olemasolevat ärisuhet võlgnikuga kahjustamata. Kõik toimingud tehakse professionaalsel tasemel alljärgneva näite alusel:

1.
Võlgnikule koostatakse põhjendatud nõudekiri, mis postitakse tema elu- või asukoha aadressile. Lisaks postile teavitatakse teda võlgnevuse olemasolust e-kirja teel.
1.
2.
4 päeva pärast võetakse ühendust telefoni teel ning veendutakse, et võlgnik on nõudekirja kätte saanud. Lisaks selgitatakse asjaolusid ning võimalikke tagajärgi tasumata jätmise korral. Lisaküsimuste korral meie spetsialist annab ammendavad vastused ning lepib kokku võla tasumises. Makse laekumise kuupäev fikseeritakse kirjalikult. Sõltuvalt võlgnetava summa suurusest antakse võimalus sõlmida maksegraafik.
2.
3.
Makse mittelaekumisel kokkulepitud kuupäeval avaldatakse võlgnevus krediidiinfos, võlaregistris ja muudes allikates. Seejärel võetakse võlgnikuga ühendust, teavitatakse tehtud toimingust ning võimalikest tagajärgedest (krediidivõimelisuse langus jne). Seejärel lepitakse kokku uus kuupäev võla tasumiseks. Samuti edastatkse uus nõudekiri lisandunud viivisega.
3.
4.
Makse mittelaekumisel võetakse võlgnikuga uuesti ühendust ning selgitatakse mitte laekumise asjaolusid. Maksetähtaeg pikendatakse ning püütakse saada nõudele mõni lisatagatis. Vajadusel võlgnikuga kohtutakse ka meie kontoris või tema asukohas. Samuti edastatakse uus nõudekiri lisandunud viivisega.
4.
5.
Lisakokkulepete eiramisel hoiatatakse võlgnikku võimaliku kohtumenetlusega ning antakse viimane võimalus maksta võlgnevus kohtuväliselt. Samuti esitatakse uus nõudekiri suurenenud viivise summaga.
5.
6.
Kohtuhoiatusele mittereageerimisel maksete laekumise näol raporteeritakse klienti tehtud toimingutest ja saadud informatsioonist. Hinnatakse kohtuperspektiivi olemasolu ja vajalikkust ning lõpetatakse kohtuväline menetlus.
6.
  • Sõltuvalt võlgniku taustast, käimasolevatest läbirääkimistest ning võlausaldaja tegutsemisvaldkonna spetsiifikast võib menetlusskeem mõnevõrra eeltoodust erineda.

Päringu avaldamise vorm

Scroll to Top