Liisinglepingust taganemine

⚖️ Seadusest tulenevalt tarbijast liisinguvõtjal on õigus seaduses sätestatud alusel liisingulepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates liisingulepingu sõlmimisest kirjaliku 📝taganemisavalduse tegemisega liisinguandjale või tagastades nimetatud perioodi jooksul liisingueseme 🚗 liisinguandja poolt nimetatud isikule. Võlaõigusseaduse § 409 lõige 41 järgi kannab asja tagastamise või teenuse hüvitamisega seotud kulud 💶 ja sellega seotud riisiko krediidiandja, kuid pooled võivad kokku leppida, et tarbija kannab tagastamise tavalised kulud kuni 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule. Kui liisinguandja ei teavitanud tarbijat taganemisõigusest, vastutab tarbija taganemise puhul asja kahjustamise eest üksnes tahtluse või raske hooletuse korral. Sisuliselt tähendab eelmainitu seda, et tarbijast ostja, kes soetab asja liisinglepingu alusel, võib sõltumata põhjusest 14 päeva jooksul lepingust taganeda, tagastades liisitud asja, olles kasutanud seda tervelt kuni 14 päeva alates asja kättesaamisest 😳. Müüja seisukohalt on oluline täheldada, et viimane kindlasti teavitaks kirjalikult ostjat taganemisõigusest, sest vastasel korral ostja poolt müüjale tekitatud kahju sissenõudmine võib osutuda väga keeruliseks ja kulukaks.

Scroll to Top